Barion Pixel Lifestraw vízszűrő kiránduláshoz és otthonra | Túlélővíz.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Bevezetés


Túlélővíz Kft. (1116 Budapest, Kamilla u. 2/b., cégjegyzékszám: 01-09-404670, a továbbiakban: Túlélővíz Kft., vagy adatkezelő), mint adatkezelő, a tuleloviz.hu honlap (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli Ügyfeleink személyes adatait.
Elkötelezettek vagyunk Ügyfeleink személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. A Túlélővíz Kft. bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések


2.1 Túlélővíz Kft., mint adatkezelő adatai, elérhetőségei

Adatkezelő neve: Sárkány Péter András, tulajdonos
Székhelye: 1116 Budapest, Kamilla u. 2/b.
cégjegyzékszám: 01-09-404670
Adószám: 32055652-2-43

Adatvédelmi kérdéseivel keressen bennünket a következő e-mail címen: info@tuleloviz.hu

2.2 A tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a jelen weboldalon folytatott adatkezelésekben érintett természetes személyekre (a továbbiakban: felhasználó, érintett vagy ügyfél).

2.3 Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
„IP cím”: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

2.4 Alapelvek

Túlélővíz Kft., mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

2.5 Kapcsolódó jogszabályok

3. Túlélővíz Kft. adatkezelései

3.1 A https://tuleloviz.hu/ honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: látogatás dátuma, ideje, meglátogatott oldalak címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: 2 év.

3.2 Adattovábbítás

Túlélővíz Kft. tevékenysége során az adatkezelésben érintett felek:

A portál html kódja Túlélővíz Kft.-tól független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemzéséhez és igényorientált tervezéséhez a Túlélővíz Kft. a Google Analytics szolgáltatást alkalmazza. Ezekről bővebben a: Google analytics oldalon lehet olvasni.

3.3 A Túlélővíz Kft. webáruházi vásárlás adatkezelése

Vásárolni látogatóként lehetséges, ha a vásárló a 18. életévét betöltötte.
Az adatkezelés célja: a Túlélővíz Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
A kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok (név, email cím, cím, telefonszám, IP cím), ügyfélszám.
Az adatkezelés időtartama: az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 év után törlésre kerülnek.
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az adatkezelő jelen tájékoztató 4. fejezetében feltüntetett elérhetőségein.
Adattovábbítás:
Termékek kiszállítása, annak kézbesítése, a szerződés teljesítése céljából továbbításra kerülhet a címzett neve, címe, telefonszáma, csomag tömege, áru értéke, utánvét értéke a Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.), és a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére.

3.4 Számlamásolatok megőrzése

Az adatkezelés célja: Túlélővíz Kft. „a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének” teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok típusa: számla másolata (rajta a vásárló neve, címe)
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;

3.5 Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során Ügyfelünknek kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve a jelen tájékoztató 2.1. pontjában megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Túlélővíz Kft.-vel.
Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel Túlélővíz Kft.-val, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: Az Ügyfél által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül, Túlélővíz Kft. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az Ügyfél írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül Túlélővíz Kft. a panasz másolatát 5 évig megőrzi az Fgy. tv. 17/A. § (7) bek. alapján.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek, egyéb információk


4.1 Az Ügyfél jogai

Az GDPR 15-20 cikkei alapján az Ügyfél jogosult arra, hogy Túlélővíz Kft. által kezelt személyes adatai tekintetében

Az Ügyfél a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Túlélővíz Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Túlélővíz Kft. nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Túlélővíz Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Túlélővíz Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfél kérésre Túlélővíz Kft. tájékoztatást ad a címzettekről.

4.2 Hozzáférés joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy Túlélővíz Kft.-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Ügyfél jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Túlélővíz Kft. közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az Ügyféltől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.3 Helyesbítés

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Túlélővíz Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Túlélővíz Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


Az adatot Túlélővíz Kft. nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére Túlélővíz Kft. korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról Túlélővíz Kft. előzetesen tájékoztatást nyújt az Ügyfélnek.

4.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Túlélővíz Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Túlélővíz Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az Ügyfél jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat Túlélővíz Kft. közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

4.8 Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél nem ért egyet Túlélővíz Kft. válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.9 Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Túlélővíz Kft. által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

4.10 Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Túlélővíz Kft. az Ügyfél adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Túlélővíz Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Túlélővíz Kft. megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót. Ebben az esetben Túlélővíz Kft. a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról Túlélővíz Kft. mindig megfelelő tájékoztatást nyújt. Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.